Coordonate Generale

Teritoriul comunei Manoleasa, aparține din punct de vedere administrativ județului Botoșani, ocupând o poziție centrală pe latura lui estică în zona adiacentă  a acului de acumulare Stănca – Costești, în zona de vărsare a Volovățului în  Prut.

Din punct de vedere geostructural  teritoriul ca parte componentă  a Cămpiei Moldovei, aparține Platformei Moldovenești unitate rigidă, cratonizată în a doua jumătate a proterozoicului Ea este alcătuită din două etaje structurale: un etaj inferior, precambrian, constituit în general de roci cristaline cutate și metamorfozate, peste care se așterne un etaj superior, post proterozoic  format dintr-un pachet de roci sedimentate ordoficiene și luriene, cretacico și cuaternare, necutate cu importante discordanțe stratiografice între ele. Peste sidimentele marine amintite se suprapune o pătura discontinuă de “formațiuni acoperitoare” de luturi loessoide  eluviale si coluviale cu grosimi diferite.

In ansamblu său, relieful comunei  Manoleasa are un aspect larg vălurat, cu inerfluvii deluroase  și altitudini  apropiate, lăsând impresia că provin dintr-o suprafață unică fregmentată  de răuri. Aspectul general al reliefului cu contururi domoale și văi largi ale căror versanți sunt modelați de alunecări, ori eroziune  torențială, ca urmare a structurii predominant argilo-nisipoase dă teritoriului  un aspect estompat, îmbătrânit parca înainte de vreme. Relieful prezintă  în general înclinări pe direcția NV-SE cu înălțimile cele mai mari în partea de NV  (Dealul Ponoara Zoițani  251 m   și Dealul Hârtop). Altitudinea medie a reliefului este cuprinsă între 125-150 m, altitudinile  cele mai coborăte înregistrându-se în șesul Volovățului  (98  -  100 m). In ansamblul său relieful teritoriului   are un caracter sculptural, la care se adaugă forme ale reliefului de acumulare  (terase, șesuri, glacisuri de acumulare), formate în lungul rețelei hidrografice.

Clima comunei Manoleasa  se încadrează în climă temperat continentală din ținutul deluros  stepic cu temperaturi medii anuale în jur de 8,3  grade C, cu mari amplitudini termice, cu ierni friguroase și veri secetoase, cu precipitații reduse ce au un regim neuniform, cu vânturi dominate dinspre NV.

Hidrografica  comunei este reprezentată prin ape subterane  cu caracteristici  fizico-chimice și dinamice proprii, dar  insuficiente  pentru a satisface nevoile locale, ceia  ce determină folosirea  unor surse mixte (subterane și de suprafață  în alimentarea cu apă a localităților. Rețeaua hidrografică de suprafață este reprezentată  prin răul Prut și afluentul său principal de pe raza comunei  pârâul Volovăț, la care se adaugă  o rețea de pârâiașe mici cu caracter temporar. Apele stătătoare sunt reprezentate prin mici iazuri amenajate pentru adăpatul animalelor. Din anul  1977 se impune în peisajul comunei prezența lacului de acumulare de pe râul Prut în a  cărui zonă adiacenta este situata și comuna noastră.

In ceea ce privește vegetația, fauna și solurile trebuie  să reținem că ele sunt asemănătoare spațiilor mai largi ale Cămpiei  Moldovei. Nota dominantă este dată de intervenția factorului antropic ce a modificat substanțial biotopurile naturaleînlocuindu-le cu culturi agricole. Vegetatia este reprezentata prin mici ochiuri de stepă destinate în general pășunilor și pâlcuri de pădure (de tipul șleaurilor).Vegetația intra zonală este reprezentată prin mici areale cu specii halofile și hidrofile.

Fauna  reflectă caracteristicile  zonei de interferența a elementelor central-europene cu cele asiatice. Sub raport economic  o importanță mai mare prezintă: căprioara, mistrețul iepurele, vulpea  cât și unele păsări (prepelița, potârnichea). In apele lacului de acumulare de pe Prut, a iazurilor  și râmnicelor amenajate cresc: crapi, mrene, plătici, carași  șalăi, somn, etc.

Solurile reprezentative  sunt cele ce aparțin clasei molisolurilor, reprezentate prin: cernoziom cambic și soluri cenușii. Alături de acestea, în funcție de conditiile pedogenetice locale apar în areale discontinui soluri holomorfe (soloneșuri) soluri hidromorfe (lăcoviști)  și soluri neevoluate  soluri aluviale, coluviale și regosoluri.                                                                        

Caracteristicile fizico – geografice prezentate au oferit și oferă un cadru natural ce a favorizat așezarea populației  în aceste teritorii încă din cele mai vechi timpuri. In prezent populația comunei Manoleasa este în descreștere cu un spor natural mic asociat cu un accentuat proces de îmbătrânire a populației și un spor migratoriu negativ, explică tendința generală de scădere a numărului de locuitori și atrage atenția asupra necesității intervenției  organelor de decizie cu măsuri care să vizeze  stabilirea populației în comună.

Așezările  din cadrul comunei  Manoleasa sunt așezări de tip rural, cu o evoluție multimilenară  pe aceste meleaguri, cu un număr mic de locuitori  fiind așezări de tip răsfirat  cu funcție predominant agrară. O problemă importantă ce se impune în privința așezărilor rurale ale comunei  este găsirea unor soluții  sociale și tehnico-economice care sa asigure dezvoltarea  în viitor.

Comuna Manoleasa are o economie predominant agrară, caracterizată prin îmbinarea culturii plantelor cu creșterea animalelor. In cultura plantelor o pondere importantă o deține cultura cerealelor (porumb, floarea soarelui, grâu) alături de care se impune și cultura plantelor tehnice  cum ar fi sfecla de zahăr  care a dispărut  din cultură.

Creșterea animalelor se bazează pe suprafața de pășune  de care dispune comuna. Si produsele secundare din sectorul vegetal. După numărul și importanța lor în cadrul comunei Manoleasa se impune creșterea  ovinelor, bovinelor, porcinelor, cabalinelor și păsărilor.

Un important aport la  asigurarea  alimentației populației îl aduce și piscicultura – activitate recreativă  o data cu apariția  lacului de acumulare de pe Prut.

Prin valorificarea resurselor  de materii oferite de cadrul natural, dar și din necesitatea asigurării unor servicii către populație, se afirmă și în cadrul comunei noastre în ultimii ani activitatea industriei mici și de prestări de servicii  în  baza  legilor  privatizării.

Monografia comunei Manoleasa  prezentată  în mare parte poate constitui un important material de documentare  în cunoașterea  și cercetarea orizontului local – acest adevărat  „laborator natural”  cu ferestrele larg deschise spre cunoașterea ținuturilor locale, spre formarea  și aducerea tinerei generații în spiritul dragostei și atașamentului fața de meleagurile natale, spre formare și educarea lor pentru muncă și viață.  http://www.prefecturabotosani.ro/comune/localitati/manoleasa.htm